GTM debug

Clock
Време за четене: 10 мин
Calendar
22.5.2024

Проблемни правила за движение – временно затруднение или дългосрочен проблем?

„Всяко пътуване има своите препятствия, но стават ли тези препятствия постоянни?“ Този въпрос започва нашия задълбочен поглед върху правилата за движение, подчертавайки продължаващите пречки в транспортния сектор в Европа, особено във Франция и Белгия. Тези препятствия не са само спорадични или сезонни проблеми, но изглеждат вкоренени в ежедневното пътуване. Това проучване не само подчертава непосредствените смущения, но също така разглежда по-широките последици за градското планиране и регионалната мобилност.

Проблемни правила за движение – временно затруднение или дългосрочен проблем?

Повишени правила за движение

От февруари 2023 г. в транспортната индустрия се наблюдава значително увеличение на броя на пътните проверки. Мнозина, участващи в индустрията, смятат тази промяна за прекалено взискателна. Преобладаващите 80% от транспортните компании, особено тези, които наемат командировани шофьори, изразиха своите опасения, заявявайки, че нямат достатъчно време да съберат необходимите документи за тези проверки. Това увеличаване на регулаторното внимание не само нарушава ежедневните дейности, но също така създава несигурност сред шофьорите и мениджърите на транспорта.

Докато тези инспекции имат за цел да подобрят безопасността по пътищата и да осигурят спазването на правилата, нарастват опасенията за това как това се отразява на гладкото протичане и ефективността на логистичните операции. Експертите в бранша се застъпват за баланс, който насърчава безопасността, без да подкопава оперативните способности на транспортните компании.

Основният проблем

Транспортната индустрия, особено в страни като Франция, е изправена пред значителни предизвикателства поради строгите регулации. Франция е известна със своите строги правила, включително такива, които не позволяват на шофьорите да правят обичайните си седмични почивки в превозните си средства. Освен това, тези правила, подкрепени от строги проверки на шофьорите във Франция и Белгия, изискват шофьорите да се връщат периодично в родните си страни. Тези мерки имат за цел да се грижат за благополучието на шофьорите и да гарантират безопасността на пътя.

Пренебрегването на тези правила обаче води до тежки глоби, вариращи от €750 до €1500 за невземане на почивки, както е предписано, и дори по-сурови санкции, от €2000 до €4000, за невръщане в родината, когато е необходимо. Тези глоби подчертават колко сериозно се приемат тези разпоредби, показвайки силен ангажимент за стриктен надзор на транспортните практики. Това обаче оказва значително влияние върху това колко гъвкаво могат да се изпълняват операциите и върху независимостта на водачите.

Несъответствия и объркване

През последните две години проверките на шофьорите във Франция и Белгия показаха значителна непоследователност в начина, по който те прилагат транспортните закони, причинявайки много объркване сред участващите. Транспортните компании и шофьорите често се нуждаят от пояснение относно правилата, които не само се различават в различните държави, но могат да варират и в различните региони на една и съща държава. Това объркване може да накара шофьорите случайно да нарушат закона, което води до това, което мнозина смятат за несправедливи глоби, които добавят към предизвикателствата на индустрията.

Тези проблеми затрудняват гладкото протичане на транспортните операции и създават несигурност и разочарование за тези, които се опитват да следват тези сложни разпоредби. Необходими са по-прозрачни и ясни правила и правоприлагане, за да се гарантира справедливост и да се намали работното натоварване, свързано със спазването на тези разпоредби.

Прекомерни изисквания за документация

От тях често се изисква да покажат документи, които надхвърлят изискванията на закона. Това може да включва неща като хотелски разписки или подробни дневници за пътуване, които обикновено не се изискват от транспортните закони. Тези допълнителни изисквания усложняват процеса на проверка и увеличават тежестта върху шофьорите, които трябва да поддържат и управляват повече документи от необходимото.

Освен това, около 90% от тези инспекции внимателно проверяват данните от тахографа и GPS, за да гарантират, че правилата за транспортиране се спазват стриктно. Този интензивен контрол отразява стриктен подход към правоприлагането, който се фокусира върху точното спазване на правилата относно маршрутите и периодите на почивка. Докато тези мерки имат за цел да подобрят безопасността по пътищата и спазването на нормативните изисквания, те също могат да доведат до неефективност и да увеличат стреса за шофьорите. Тази ситуация предполага необходимост от преоценка на процедурите за инспекция, за да се гарантира, че те са правно подходящи и практически управляеми за транспортни операции.

Правна рамка и насоки

Европейската комисия е установила ясни правила за това какви документи трябва да се показват по време на транспортни проверки, за да се гарантира, че едни и същи процедури се следват във всички страни членки. По-конкретно, инспекторите ще поискат картата на водача и регистрационните листове за текущите и последните 28 дни, както и всички ръчно добавени записи или разпечатки, показващи дейностите на водача.

Тези подробни изисквания за документация имат за цел да насърчат прозрачността и да осигурят спазването на строгите закони за транспорт в Европа, с цел подобряване на пътната безопасност и предотвратяване на измами. Като ясно очертава тези изисквания, Европейската комисия цели да премахне всяко объркване по време на проверките, да направи процеса на проверка по-гладък и да гарантира, че всички транспортни оператори отговарят на едни и същи високи стандарти. Тази правна рамка е от съществено значение за поддържане на реда и ефективността в натоварения и взаимосвързан транспортен сектор на Европа.

Стремеж към справедливо съответствие

Европейските закони имат за цел да бъдат справедливи, като посочват, че шофьорите или техните компании не трябва да бъдат санкционирани за случайна липса на определени документи по време на проверки. Идеята зад тези закони е да се избегнат ненужните трудности и да се предотвратят глоби, които не се дължат на умишлено нарушение. Въпреки това, въпреки тези правила, все още има значителна празнина в начина, по който те се прилагат в различни области. Често се налагат тежки санкции, привидно без да се отчитат истинските усилия, положени от транспортните оператори да спазват правилата.

Това несъответствие не само противоречи на целта за справедливо спазване, но също така създава непредсказуемост в транспортната индустрия. Той подчертава необходимостта от по-последователно прилагане и по-добро обучение на инспекторите, за да се гарантира, че те наистина разбират законите. Това ще помогне да се гарантира, че глобите се издават само за умишлени нарушения на закона.

Превантивни стратегии за транспортните компании

Транспортните компании се насърчават да подобрят своята документация и комуникационни практики, за да се справят ефективно с регулаторните изисквания. Компаниите могат да намалят риска от неспазване на правилата и от наказания, като се съсредоточат върху тези области. Ключовите стъпки включват гарантиране, че водачите разбират ясно своите задължения, особено необходимостта от пътувания за връщане до родните им страни.

Също така е важно компаниите да предоставят на шофьорите всички необходими документи, преди да започнат пътуванията си. Този проактивен подход не само улеснява показването на съответствие по време на проверките, но също така помага да се направи целият процес по-гладък, намалявайки вероятността от грешки или недоразумения, които могат да доведат до глоби. Осигуряването на обучение и редовни актуализации на промените в разпоредбите може допълнително да подобри съответствието и да гарантира, че както ръководството, така и шофьорите винаги са в крак с най-новите законови изисквания.

Справяне с предизвикателствата на крайпътната инспекция

Крайпътните проверки, които обикновено отнемат от 2 до 4 часа, често се извършват в понеделник и вторник. Това време е умишлено, като се цели дните веднага след уикенда, когато шофьорите може да са останали в кабините на превозните си средства против правилата. Целта на насрочването на инспекции в този момент е да се прилагат стриктно разпоредбите, когато нарушенията са най-вероятни, като се гарантира, че законите за транспорта се спазват и стандартите за безопасност се поддържат в цялата индустрия.

Инспекциите в началото на седмицата обаче могат да нарушат нормалния бизнес поток на транспортните компании, като потенциално забавят пратките и оказват влияние върху извършването на доставките. За да намалят тези смущения, компаниите се съветват да преразгледат графиците си или да осигурят повече обучение на шофьорите относно важността на спазването на правилата за почивка. Като се занимават активно с тези проблеми, транспортните фирми могат да сведат до минимум ефекта от проверките върху дейността си, като същевременно спазват закона.

Преодоляване на езиковите бариери

Шофьорите, които не говорят френски, често са изправени пред значителни предизвикателства по време на проверки, извършвани на френски, което може да доведе до недоразумения и повишен стрес. Езиковата бариера може да затрудни водачите да разберат подробностите за проверката и какво се изисква от тях. Тези трудности могат да увеличат шансовете водачите неволно или умишлено да не спазват правилата и да увеличат стреса им, особено ако смятат, че са наказани за грешки, които не са разбрали напълно.

За да решат тези проблеми, регулаторните органи трябва да предложат езикова поддръжка, като например наличието на многоезични инспектори или предоставяне на преводачески услуги по време на инспекции. Тази подкрепа ще гарантира, че всички шофьори имат справедлив шанс да спазват правилата и ще доведе до по-справедливо прилагане навсякъде. Въвеждането на тези системи за поддръжка може значително да намали риска от наказания поради комуникационни проблеми и да подобри ефективността на регулациите.

Казус от практиката: Осигуряване на справедливо отношение

В важен случай полска транспортна компания се натъкна на правни проблеми по време на рутинна крайпътна проверка във Франция. Първоначално компанията беше глобена със 750 евро, тъй като се смяташе, че е нарушила правилата за почивка. Тази глоба обаче по-късно беше оспорена и отменена от френския полицейски съд в Орлеан. Отмяната се дължи на критична грешка: грешка в превода по време на проверката доведе до неразбиране относно придържането на компанията към правилата.

Този случай подчертава жизненоважното значение на ясната и точна комуникация в дейностите по прилагане. То показва защо инспекторите се нуждаят от достъп до надеждни преводачески услуги, гарантирайки, че всеки разбира ясно правилата и процедурите. Този инцидент подчертава възможните проблеми, причинени от езиковите бариери, и ни напомня за необходимостта от справедливост и точност при правоприлагането в европейския транспортен сектор. Чрез подобряване на комуникацията властите могат по-добре да поддържат справедливост и справедливо отношение към всички компании, независимо от техния произход.

Раздел ЧЗВ

Какво трябва да знам за проверките на пътя?

Проверките по пътищата се извършват, за да се гарантира, че шофьорите и компаниите спазват транспортните закони. По време на тези проверки инспекторите може да прегледат вашите документи, да проверят автомобила ви за проблеми с безопасността и да се уверят, че спазвате правилата относно периодите на почивка.

Какво се случва, ако нямам всички необходими документи по време на проверка?

Може да понесете глоби, ако липсвате документи по време на проверка на пътя. Можете да избегнете глоби, като докажете, че липсващите документи не са законово необходими. Все пак понякога се налагат глоби поради неравномерно прилагане на правилата.

Как мога да избегна проблеми по време на пътни проверки?

За да предотвратите проблеми, винаги носете необходимите си документи подготвени, разбирайте транспортните закони на страните, в които пътувате, и поддържайте редовен контакт с вашата транспортна компания относно съответствието и документацията.

Овладяване на предизвикателствата на пътния контрол: Основни стратегии за успех в транспорта

Нашият преглед подчертава, че проблемите с пътния контрол са продължаващо предизвикателство в транспортния сектор. Успешното справяне с тези предизвикателства изисква задълбочено познаване на местните закони, внимателно управление на документите на вашата компания и проактивен подход към спазването на правилата. Като се съсредоточат върху тези области, транспортните компании могат да се справят по-добре с крайпътните проверки и да намалят риска от глоби, като помагат за защитата на своите операции срещу повтарящи се проблеми в индустрията.

Регистрирайте публикувани драйвери

Нуждаете се от помощ за спазване на разпоредбите за минимална заплата?

Като експерти по глобални транспортни услуги, ние можем да ви помогнем да се ориентирате в необходимите разпоредби за всяка държава и да избегнете глоби.

Благодарение на партньорството ни с Move Expert, Eurowag предлага напълно автоматизирано онлайн решение за регистриране на командировани шофьори и получаване на електронни сертификати за целия Европейски съюз. Отидете в секцията Партньорски услуги във вашия клиентски портал и се регистрирайте онлайн.