GTM debug

Политика на поверителност

Преамбюл

Ние уважаваме Вашата поверителност и използваме личните Ви данни по отговорен начин.

Информацията, съдържаща се в този документ е насочена към тези от Вас, които са в отношения с някоя от компаниите W.A.G. Group, участвайки като едно от следните:

 • клиент (потенциален клиент),
 • представител или наш (потенциален) служител,
 • друг потребител на нашите продукти (например, частен предприемач, работещ за наш клиент),
 • доставчик, представител на доставчик или служител, или човек, работещ с такъв по друг начин,
 • кандидатстващ за работа/колаборация, ако има такъв.

В съответствие със закона, искаме да Ви информираме, че компаниите W.A.G. Group (списък на които е наличен тук) могат да използват Вашите лични данни. Този документ описва какъв тип данни използваме и кога и обяснява важни термини и Вашите права. Моля, прочетете документа внимателно. Можете да откриете цялата версия на тук, където винаги има налична обновена версия.

Използването на личните Ви данни се управлява от следните принципи:

ние използваме личните Ви данни само

 • o за целта определена по ясен и разбираем начин (например, ние правим оценка на целта на използването на личните Ви данни),
 • o доколкото е необходимо за целта, и
 • o за необходимия период на целта;
 • винаги Ви уведомяваме за това, че използваме Вашите лични данни;
 • Вашите лични данни се използват по прозрачен начин (например, информираме Ви за Вашите права);

защитаваме Вашите лични данни срещу:

 • злоупотреба, кражба или друго неупълномощено използване; и
 • случайна промяна, унищожаване или увреждане;
 • ние спазваме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурност на личните данни.

Кой държи личните Ви данни?

Компанията W.A.G. Group, която получава Вашите лични данни от Вас или е събрала личните Ви данни за една или повече цели, винаги ще бъде администратор на Вашите данни.

Администраторът на лични данни ще събира и обработва Вашите лични данни и ще бъде отговорен за законосъобразно използване. Моля, свържете се с администратора на лични данни, ако искате да упражнявате някое от Вашите права.

Обикновено данните Ви се управляват от компанията, на която сте клиент или с която сте сътрудничили, най-често с компанията, с която вече сте сключили договор. Ако договорното сътрудничество включва множество W.A.G. Group компании, тогава всяка от тях може да използва Вашите лични данни за предварително определени цели.

Ако не сте сигурни, попитайте ни.

На кого могат да бъдат прехвърляни Вашите лични данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни в W.A.G. Group, особено за целите на осигуряване на висококачествено обслужване на клиенти, вътрешно управление и отчитане (ако промените адреса си, не е необходимо да се свързвате по отделно с отделите по продажби и таксуване).

W.A.G. Group компаниите могат да действат като администратори и да използват Вашите лични данни една спрямо друга, особено когато използвате голяма част от нашите продукти или използвате нашите продукти в различни страни.

Чрез споделянето на избрани лични данни в рамките на W.A.G. Group, можем да гарантираме, че Вашите данни винаги остават актуални. Благодарение на това ще получите бързи и висококачествени услуги, защото ще можем да Ви идентифицираме правилно и да настроим продуктите, които използвате, така че да отговарят на Вашите нужди (например добре установена система за таксуване).

Можем да прехвърляме Вашите лични данни извън W.A.G. Group само ако това се изисква от предлаганата услуга, ако е предвидено в закона, или ако ни позволите да го направим. От друга страна, W.A.G. Group компаниите могат да действат като преработватели на данни за други администратори на лични данни извън W.A.G. Group (работодатели на шофьори).

Някои от нашите услуги могат да бъдат предоставени в сътрудничество с организации (фирми или физически лица - администратори, обработващи информацията) извън W.A.G. Group. Ако Вашите лични данни се споделят с друго лице, ние винаги проверяваме какъв тип лични данни се предоставя и защо. Също така проверяваме дали другата организация е в състояние да предостави достатъчно гаранции и има достатъчно експертни познания за обработката на личните данни.

Ако възложим на друга страна извършването на определена дейност, която е част от нашите услуги, съответните лични данни могат да бъдат обработвани при извършването на такава дейност. В някои случаи такива доставчици могат да станат администратори на лични данни. Администраторът може да обработва данните единствено за целите, за които е упълномощен от нас. В такъв случай не се изисква Вашето съгласие за извършване на дейностите по обработка.

Ако използваме облачна система (вижте термините в речника), ние винаги се стремим да използваме тези, разположени в рамките на ЕС, и винаги наблягаме на осигуряването на високо ниво на защита на личните данни.

Ако сте служител на наш клиент, обикновено шофьор, W.A.G. Group компанията действа само като администратор на Вашите лични данни за Вашия работодател, който използва нашите продукти/услуги.

Следните лица извън W.A.G. Group могат да действат като администратори, обработващи информация или съвместни администратори на лични данни:

 • доставчици на такси за изминат участък,
 • доставчици, които си сътрудничат при осигуряване на възстановяване на данъци,
 • оператори на петролни пунктове, оператори на паркинги и т.н. (договорни партньори в приемащата мрежа),
 • доставчици на IT и Telco услуги,
 • организации за събиране на вземания,
 • адвокати, консултанти,
 • маркетинг агенции,
 • доставчици на печатни и пощенски услуги, включително куриерски услуги,
 • кредитни регистри,
 • доставчици на HR и счетоводни услуги.

При определени обстоятелства може да сме длъжни да разкриваме Вашите лични данни на различни правителствени и международни органи, но само до степента, до която се изисква според приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани на територията на Чешка република и на други държави от Европейския съюз или, където е приложимо, на териториите на страните, в които присъства W.A.G. Group. Що се отнася до страните извън ЕС, предоставяме адекватни гаранции за защита на личните данни.

Какъв е нашият източник на Вашите лични данни - трябва ли да ни предоставите информацията?

Най-често събираме Вашите лични данни от Вас, защото тяхната обработка е необходима за изпълнението на договора (предоставяне на продукти/услуги), изпълнението на нашите правни задължения или защитата на нашите законови интереси. В зависимост от ситуацията, можем да обработваме лични данни, които са налични от публични източници и регистри (търговски, бизнес, регистър за несъстоятелност) и в някои случаи данни от трети страни (за служителите на нашите клиенти, като например телефонен номер на счетоводители или диспечери или избрани лични данни на шофьори, както и данни от държавната администрация или информация от лицата, изброени във връзка с молбата Ви в процедурата за подбор). Във всички тези случаи се изисква да ни предоставите личните си данни, защото няма да можем да си сътрудничим с Вас без такива данни.

В някои случаи сте ни предоставили личните си данни въз основа на Вашето доброволно съгласие. Незадължителното съгласие означава, че не сте длъжни да ни предоставите личните си данни и че можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Лица под 18 години

Нашите клиенти или доставчици редовно не включват лица на възраст под 18 години. Такива лица обаче могат да бъдат готови да се присъединят към нас за стаж или временна работа. Поради това личните им данни се използват за ограничени цели.

Защо държим Вашите лични данни и как ги използваме?

Можем да обработваме главно следните категории лични данни, особено за изброените по-долу цели. Използването се урежда от действащото законодателство и винаги подлежи на проверка на правните основания за използване.

Обхватът на събраните лични данни се променя в зависимост от целите, за които са необходими личните данни. Можете да научите повече от примерите, дадени по-долу в този документ.

Категории и обхват на личните данни:

1. Основни данни = Идентификация и данни за контакт

Трябва да Ви идентифицираме, за да сме сигурни, че сте човекът, с когото имаме отношения. Ето защо можем да съберем основните идентифициращи лични данни за контакт чрез електронна, телефонна, писмена или лична комуникация.

Основните данни включват по-специално следната информация: име, фамилия, други имена, дата на раждане, националност, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на лична карта, снимка на лична карта, номер на банкова сметка, идентификационен номер на фирмата (ЕИК), данъчен идентификационен номер (ДДС), личен номер, ако е определен, регистрационен номер на превозното средство и VIN номер.

Данни, като Вашето име, фамилия, адрес, електронна поща и номер на сметка, могат да бъдат част от споразумението, което сключвате за използването на нашите продукти. Вашето име, фамилия и телефонен номер могат да бъдат записани по време на телефонно обаждане. Когато създаваме профил на клиента на уебсайта, освен данните за контакт и идентификация можем да събираме и IP адресите или URL адресите. В електронната комуникация можем да събираме данни за Вашия имейл адрес, IP адрес или езика, който използвате.

2. Данни свързани с продукти/услуги

Можем да обработваме лични данни, които са тясно свързани с начина, по който използвате нашите продукти/услуги или данните, които споделяте или по друг начин ни предоставяте по време на използването на продуктите/услугите и можем да вземем под внимание тази информация, например за установяване на схема за плащане.

Ние можем, например, да проучим колко често използвате нашите услуги/продукти и за чия собственост или да получим информация за историята на Вашите плащания, демонстрираща Вашата кредитоспособност и надеждност.

Те могат да включват оферти, които са Ви предоставени, финансови ограничения, отчети за плащания и друга подобна информация.

3. Данни от нашата комуникация

Можем да събираме информация за това как достъпвате нашите услуги, от какви устройства и с какви цели. Това ни помага да оптимизираме и доразвиваме нашите платформи, както и да подобряваме сигурността на комуникационните канали.

Тези данни могат да включват IP адрес, браузър на устройството и хардуерна информация, избраната от Вас форма на комуникация - телефон, имейл, поща, онлайн чат, Facebook, Twitter, LinkedIn, дали това е отговор на бизнес комуникация или информация от проучвания.

Интересуваме се от Вашето мнение; затова можем да събираме информация, която може да бъде използвана за подобряване на услугите ни, да Ви предлагаме продукти, които са най-подходящи за Вас и да доставяте тези продукти по най-удобния за Вас начин.

Можем също да обработваме информация от обратна връзка, коментари, предложения и резултати от неанонимни проучвания като лични данни.

Тази информация може да включва информация за използването на нашите уебсайтове и приложения, информация за взаимния ни контакт чрез всяка точка за контакт (колко време, коя тема е обсъдена и кой комуникационен канал е използван), включително разглеждане на жалби и искания за услуги.

4. Профилни данни

В автоматичен режим на обработка на данни можем да обработваме основните Ви данни, бизнес информация и данни за управление на риска. Това ще ни позволи да Ви предлагаме продукти/услуги, които отговарят на Вашите нужди и гарантират както нашата, така и Вашата безопасност.

Можем да използваме данните за профилиране, които включват проследяване, анализиране и съхраняване на лични данни в бази данни, за да създаваме лични профили, дори и в автоматизиран режим. По този начин обработените лични данни могат да служат за създаване на бизнес препоръки, така че да можем да Ви предлагаме продукти и услуги по поръчка. Такава информация, особено след нейното обобщаване, може да се използва и за създаване на маркетингови кампании. Тези данни ни позволяват да създаваме и по-изгодни услуги за Вас. Автоматизираната обработка на лични данни не означава, че е направено автоматизирано решение, което има конкретни последствия за Вас. Дори автоматизираната обработка на данни винаги включва човешки фактор, или първоначално при избора на данни или групи от данни, или при контролиране на крайния резултат.

Такива данни могат да включват, например, обхвата на поръчаните услуги, платежни транзакции или оценка на финансовия или кибер риск.

5. Други данни

Използването на определени услуги е свързано с обработката на геолокационни данни. Тези данни се използват за определяне (или обратно проверяване) на текущото местоположение на устройството, използвано за предоставяната услуга. Обикновено обработваме тези данни за нашите клиенти и това служи единствено като процесор за данни, обвързан с инструкциите на клиентите.

Тези услуги включват главно Услуги за управление на собствеността (Telematics) и могат да съставляват част от единиците на OBU. Геолокационните данни могат да се използват от нашите клиенти за по-добро планиране на капацитета на собствеността или за смени или за предотвратяване на кражба на превозни средства.

От съображения за сигурност можем да регистрираме Вашето движение от нашите паркове и пунктове за камиони, включително записи с платежни точки. Такива записи се използват за защита на нашата собственост. В някои случаи тези записи могат да бъдат предоставяни на нашите клиенти, ако искат да защитят своето имущество (например при подозрения за измама на служители). Нашата роля (като администратори) след това зависи от клиентите, на които са предоставени лични данни.

Ако автомобилът Ви е повреден, записът на камерата може да бъде предоставен на полицията.

Също така, можем да създаваме и да водим записи на телефонни обаждания и онлайн разговори, но само за нашите собствени нужди.

Можем да използваме тази информация за целите на осигуряването на качествено обслужване на клиентите, особено за обработка на Вашите искания или предложения. Записите могат да бъдат временно съхранявани и използвани като доказателства в случай на спор.

Какво ни позволява да обработваме Вашите лични данни и за какви конкретни цели могат да бъдат обработени Вашите данни.

Вие сте подписали или планирате да подпишете договор с нас

Сключване и изпълнение на договор

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни могат да бъдат обработвани за конкретни типове договори:

 • Договор за доставчик (получаваме продукти/услуги) - име, фамилия, адрес, ЕИК номер, ДДС номер, номер на сметка и т.н.
 • Договор за клиенти (осигуряваме продукти/услуги) – за всички услуги обикновено се събират следните данни: име, фамилия, адрес, ЕИК номер, ДДС номер, телефонен номер, електронна поща, данни за достъп до клиентската част, номер на сметка, дати и суми за плащане, информация за други страни, клиентът (обикновено счетоводител, диспечер, шофьор...) и др.

В допълнение, в зависимост от типа на използваната услуга:

 • Зареждане с гориво на превозни средств - обеми на горивото, регистрационни номера на използваните от Вас автомобили, характеристики за идентификация на картата - номер, име,
 • Такса - номер на регистрационната табела на превозното средство, теглото и VIN номер на използваните от Вас превозни средства,
 • Fleet Management Services (Telematics) – геолокационни данни (вижте речник на термините) за местоположението на използваните от Вас автомобили (това може да включва информация за движението на превозното средство, независимо дали това е бизнес или частно пътуване, къде и колко бързо се движи превозното средство);
 • EWMC – информация за финансови транзакции,
 • Услуги за възстановяване на данъци - Информация за специфични данъци;

Изисквания към услугите и други решения за индивидуални изисквания

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: данни за финансови транзакции, идентификация на SIM от звеното за таксуване и т.н.

Обработка на парични операции по договор

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка, данни за финансови транзакции и данни за терминали за разрешение, данни за получателя на средствата, сумите, датите на обработка, изпълнението, например въвеждане на платежно нареждане, къде е направено тегленето и колко е сумата на тегленето, и т.н.

Осигуряване на достъп до секции и приложения на нашите уебсайтове (непублични)

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, ЕИК номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, IP адрес, данни за достъп и др.

Имаме законен интерес за обработката на лични данни.

Бизнес дейности

Събиране на вземания и защита на другите ни права

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици, държавни органи, служители и съдействащи страни на нашите клиенти или доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, ЕИК номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка и данни за финансови транзакции: суми, резултати и др.

Това са например ситуации, при които клиент е в неизпълнение и за да възстанови дължимата сума, данните за идентификация и за финансови транзакции на клиента служат като основа за съдебно действие.

Управление на бизнес партньорите

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка и данни за финансови операции: суми, резултати, финансови ограничения, дати на фактуриране и др.

Ние обработваме лични данни, за да подобрим нашите взаимоотношения. Това са например ситуации, в които обсъждаме преход от предплатени услуги към услуги, платени със задна дата.

Телемаркетинг

Кой може да бъде засегнат: Клиенти

Какъв вид лични данни: име, фамилия, име на фирмата, телефон.

огато клиентите се свързват чрез телефонна (гласова) линия от W.A.G. Group с оферта за нашите продукти/услуги, но само от фирмата, с която клиентът вече е бил в контакт преди това.

Споделяне на друга важна информация

Кой може да бъде засегнат: Клиенти

Какъв тип лични данни обработваме: избрани лични данни, свързани с бизнес информация, като промени в бизнес условията и т.н.

Дейности по сигурността/управление на риска

Оценка на финансовия риск и кредитоспособност

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: информация от регистъра по несъстоятелност, проверка на открити позиции във вътрешната система.

Можем да потвърждаваме тези данни постоянно. Ако не е установен риск, данните се унищожават след оценката.

Записи на камера за видеонаблюдение

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици, бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: записи на лица или цифри, номер на регистрационните табели на превозното средство

Можете да се запознаете с камерата за видеонаблюдение в нашите бензиностанции, в сгради и в близост до тях; те служат за защита на нашите права и собственост или на правата и имуществото на трети лица (клиенти, доставчици, служители).

Гласови записи

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, телефон или по-обширни данни в зависимост от конкретната ситуация.

Гласови записи се правят в избрани случаи при комуникация по телефона; винаги сте предупредени за възможността разговорът да бъде записан. Записите служат за подобряване на качеството на услугата и за защита както на Вашите, така и на нашите права.

Профилиране за бизнес употреба

Кой може да бъде засегнат: Клиенти

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, име на фирмата, история на транзакции, регистрационен номер на превозното средство и т.н.

Това са ситуации, при които се обработват лични данни, особено за целите на анализа на промените в поведението на клиентите. Резултатът от процеса на профилиране няма пряк ефект върху клиента и служи преди всичко като база за нашите търговски представители, които въз основа на това могат да приспособят услугите към Вашите реални нужди.

Вътрешни процеси

Разработване на продукти и услуги, симулация и тестване

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: различни комбинации от лични данни, необходими за създаване на бъдещи продукти/услуги или за подобряване на текущите продукти/услуги.

Вътрешен анализ и подготовка на прогнозни модели над исторически данни

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици, бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: различни комбинации от лични данни, като име, фамилия, ДДС номер, регистрационен номер на превозното средство, финансова транзакция, номер на карта.

Счетоводство и такси

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка и данни за финансови транзакции: суми, резултати, дати на таксуване и т.н.

Други

Комуникация

Кой може да бъде засегнат: Клиенти, доставчици, бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, ЕИК номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, социални медийни профили и др.

Можем да използваме лична информация, за да отговорим на Вашите въпроси, молби или оплаквания. Можем да използваме данни за Вашето лично посещение или записи от комуникация по телефона.

Работа

Кой може да бъде засегнат: бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефон, данни за автобиография, данни на други лица в случай на препратки, информация, която ни предоставяте по време на интервюта.

Можем да съхраняваме тази информация за период от време, докато конкретната позиция бъде заета и за период до изтичане на пробния период на избрания кандидат. Имаме нужда от тази информация, за да оценим интереса Ви към определена длъжност и да Ви информираме за хода и резултата от процеса на подбор.

Получаване на Вашето съгласие

Ако имаме нужда от Вашето съгласие, ние винаги обясняваме какъв тип данни ще използваме и защо. Вашето съгласие е абсолютно доброволно и зависи от Вас да решите дали ще дадете съгласие. Вашето несъгласие за такава обработка не засяга обхвата на услугите, които сте поръчали от нас.

Ако Ви помолим да ни дадете Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни, можете да решите дали причината за използването на Вашите лични данни е важна и приемлива за Вас и въз основа на решението Вие ще ни/няма да ни дадете Вашето съгласие.

Ако ни предоставите съгласието си, имате право да го оттеглите по всяко време. Най-лесният начин да оттеглите Вашето съгласие е описан по-долу в раздела за Вашите права.

Маркетинг дейности

Кой може да бъде засегнат: Клиенти

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, име на фирмата, имейл, телефонен номер.

Ще се стремим да получим Вашето съгласие да споделяме тези лични данни с всички компании в W.A.G. Group (списък на които е налице тук). В същото време ще се стремим да получим Вашето съгласие, за да изпращаме имейли и текстови съобщения с оферти за продукти/услуги на отделните W.A.G. Group компании.

Съхранение на “бисквитки”

За тази цел обработваме информация за устройствата, от които осъществявате електронен достъп до нашите услуги, предпочитанията за настройка на услугите и данните, които попълвате в нашия уебсайт, за да гарантирате лесната и удобна употреба. Съхраняваме определени данни на устройството Ви под формата на “бисквитки” (вижте речника на термините). Бисквитките ни позволяват да уважаваме избора Ви на език и да запазим въведените от Вас данни в нашите онлайн формуляри, в случай че искате да се върнете по-късно. Вие сте предупредени за нашата молба за използването на “бисквитки”. Как да се справите с “бисквитките” може да откриете в отделен документ.

Съгласие за правене на копия/сканиране на Вашата лична карта

За някои продукти/услуги може да поискаме Вашето съгласие да се сдобием с копие или сканирано копие на Вашата лична карта. Не сте длъжни да ни дадете съгласието си; Вашето съгласие ще служи за улесняване на предоставянето на услугата, но няма да повлияе на решението за действителното предоставяне/непредоставяне или използване/неизползване на услугата.

Работа

Кой може да бъде засегнат: бъдещи служители

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефон, данни за автобиография, данни на други лица в случай на препратки, информация, която ни предоставяте по време на интервюта, и т.н.

Ако нямате успех в процедурата за подбор на определена длъжност, но въпреки това продължавате да се интересувате от потенциално сътрудничество с нас в бъдеще, ние ще запазим Вашата автобиография за период от 3 години или докато не оттеглите Вашето съгласие; в противен случай Вашите лични данни ще бъдат изтрити след изтичане на пробния период на избрания кандидат, тъй като на тази дата законният ни интерес, както е описан по-горе, ще изтече.

Обработката на лични данни се изисква съгласно действащото законодателство

По-долу представяме най-важното от законодателството, което определя какъв тип лични данни, как и колко време можем или трябва да обработваме.


Защита, контрол, оценка и откриване на прането на пари

Кой може да бъде засегнат: клиенти, техните представители, членове на държавни органи, действителни собственици на юридически лица

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, ЕИК номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка и данни за финансови транзакции: суми, резултати, получатели на изпълнение, и т.н.

Освен това за тази цел събираме информация за действителните собственици на фирми, членовете на структурата за корпоративно управление, политическата експозиция на клиентите и свързаните с тях лица; доколкото е необходимо, използваме и софтуерни инструменти за анализи на информация и транзакции.

Обработка на счетоводна и данъчна информация

Кой може да бъде засегнат: клиенти, доставчици, и т.н.

Какъв тип лични данни обработваме: име, фамилия, адрес, ЕИК номер и седалище на частни предприемачи, имейл, телефон, номер на банкова сметка и данни за финансови транзакции: суми, получатели на изпълнение, дати и др., т.е. информация, която нормално се съдържа във фактури, данъчни декларации или отчети за транзакции.

Ние сме задължени да поддържаме тази информация до 30 години.

Колко дълго съхраняваме данните

Ние съхраняваме Вашите данни само за необходимия период от време; след приключване на обработката, архивираме данните в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, изтриваме или анонимираме данните. Непрекъснато правим оценка на това кои данни са необходими, за да бъдат запазени. За Ваша информация, по-долу посочваме някои избрани периоди:

 • Обикновено съхраняваме лични данни, получени въз основа на договор или във връзка с изпълнението на договор за най-малко 5 години от датата на прекратяване на договора.
 • Трябва да съхраняваме определени лични данни съгласно изискванията на законодателството срещу прането на пари; ние имаме задължението да архивираме тези данни в продължение на 10 години от прекратяването на договорните отношения с клиента.
 • Данъчните и счетоводните разпоредби ни задължават да архивираме избрани лични данни до 30 години.
 • От друга страна, определени цели изискват минимален период на задържане; периодът на запазване на личните данни се определя по отношение на действително необходимия период на обработка на данните. Записите от камера за целите на защитата на нашите права и Вашите права, например, могат да се съхраняват за максимум един месец в зависимост от техническите възможности на конкретния уебсайт, където е направен записът. Когато личните данни се обработват за вътрешни цели, като разработване на продукти, симулация и тестване, тези лични данни обикновено се използват само веднъж и след това се изтриват или анонимизират. Получените автобиографии могат да бъдат обработени и съхранявани за периода, описан по-горе, след което се изтриват или архивират за 3 години или до оттегляне на Вашето съгласие, което от двете настъпи по-рано. Данните за посетителите на нашите клонове се съхраняват в продължение на 5 работни дни; след това се изтриват.

Какви са Вашите права, свързани със защитата на личните данни?

Право на информация означава, че имате право да получавате информация за това кои компании, как и защо обработват Вашите лични данни и информация за други факти, съдържащи се в този информационен меморандум.

Право на достъп означава, че имате право да знаете какъв вид информация обработваме за Вас и защо, с кого е споделена (ако е приложимо) и какъв е нашият източник на Вашите лични данни.

Право на коригиране означава, че имате право да поискате поправка веднага щом установите, че нямаме актуализирани лични данни или не използваме неточни данни (погрешно име, стар адрес...).

Право на заличаване, известно също като правото да бъде забравено, означава, че Вашите лични данни ще бъдат изтрити, веднага щом това е разрешено от друго законодателство, особено ако е изпълнена целта, за която са използвани личните Ви данни (прекратяване на договор, прекратяване на процедура за подбор и т.н.)

Право на ограничаване на обработка означава, че няма да обработваме Вашите лични данни в периода, през който по Ваша инициатива проучваме точна и пълна информация за Вашите лични данни или ако изрично желаете да не изтрием Вашите лични данни заради важна причина. Това право може да се упражнява частично дори и без Вашите изрични указания (особено ако установим, че личните Ви данни са неточни). Ще Ви информираме веднага, когато причините за ограничаване на обработката вече не съществуват.

Право на преносимост на данни означава, че ако е необходимо, можете да поискате от нас да предадем личните Ви данни на Вас или на друг администратор на лични данни в електронна форма. Това важи само за Вашите лични данни, съхранявани в електронна форма, за които трябва да сключим договор с Вас или за обработката на които сме получили изрично съгласие от Вас.

Право на възражение срещу обработка. Можете да упражните това право, ако не желаете да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг или ако смятате, че нямаме право да обработваме Вашите данни.

Право на отказ от съгласие. Можете да използвате това право по всяко време, ако решите, че повече не искате да обработваме Вашите данни за целта, за която сте ни дали съгласието си. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга обработката, извършена преди оттеглянето на Вашето съгласие.

Автоматизирано вземане на решения означава, че имате право да не бъдете обект на решение, взето без човешка намеса, включително при профилиране.

Ще направим всичко, което може да се очаква от нас, за да Ви позволим да упражнявате Вашите права. Въпреки това не сме в състояние да отговорим на Вашите изисквания в случаите, когато не сме в състояние да предоставим личните данни на Ваш човек.


Как можете да упражнявате Вашите права?

Можете да упражнявате правата си с компанията W.A.G. Group, която извършва обработката на личните Ви данни. Най-често, това е компанията, на която сте предоставили Вашите лични данни.

Можете да упражнявате правата си чрез общия имейл адрес на W.A.G. compliance@eurowag.com или customercare@eurowag.com.

В случай, че W.A.G. Group нарушава някое от Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до орган за защита на данните в съответната държава. Можете да намерите списък на тези власти на (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Речник на термини

 • Лични данни – всички данни, които могат да служат за идентифициране на конкретно лице.
 • Субект на данните – всяко физическо лице (включително частни предприемачи като определено лице може да бъде идентифицирано от определени данни).
 • Администратор – всяко лице, което събира, обработва (обработва лични данни или има лични данни обработени от администратор) и носи отговорност за личните данни; лицето, с което упражнявате Вашите права.
 • Обработващ информация – всяко лице, което обработва лични данни за целите, за които е бил о ангажирано от администратора на данни.
 • Цел – причината, поради която се обработват личните данни.
 • Обработка – всякакви операции, извършвани с лични данни за определена цел.
 • Клиенти – бъдещи, настоящи и бивши – физически лица/компании/частни предприемачи, които имат достъп до нашия уебсайт за клиенти, както и физически лица/компании/частни предприемачи, които използват някой от нашите продукти.
 • Доставчици – бъдещи, настоящи и бивши – физически лица/компании/частни предприемачи, които си сътрудничат с W.A.G. Group.
 • Бъдещи служители – хора, които проявяват интерес към това да работят за W.A.G. Group, включително поспоразумения за завършване на работа, споразумения за извършване на работа или като временно наети служители.
 • Облачна система – виртуално пространство за съхранение на големи количества данни.
 • Данни за геолокация – данни за местоположение и движение.
 • Бисквитки и подобни технологии – “бисквитките” са файлове с данни, които уебсайтът изпраща към Вашия браузър, който ги съхранява на устройството, което използвате, за да преглеждате уебсайта.