GTM debug

Устойчивост

Да изградим устойчиво бъдеще за нашата индустрия, за нашите клиенти, общности и за компанията.

Научете повече
Martin Vohanka Introduction

Мартин Воханка, Основател и главен изпълнителен директор:

Martin Vohanka Introduction

„Постигането на стабилен, устойчив и дългосрочен растеж на бизнеса е възможно само при запазването на челни позиции в търговския автомобилен транспорт, който се развива и превръща в по-рационално работещ, декарбонизиран и социално ефективен сектор.“

Трябва да се намери баланс между печалбата, планетата и хората

Ние сме загрижени за света, в който живеем.

Ние сме ангажирани да помогнем на клиентите ни да се конкурират и развиват в икономика на ниски емисии и дигитализация. Става дума за баланс между печалба, планета и хора.

Нашата стратегия

Our Ambitions

Нашата индустрия

Ние следваме веруюто, че трябва да се постигне по-добра свързаност в индустрията, да се разшири достъпът до решения за нисковъглеродна мобилност и да се намалят емисиите във веригата на стойността в търговския автомобилен транспорт.

Our Customers

Нашите клиенти

Решени сме да спомогнем за прехода на нашите клиенти от сектора на малките и средните предприятия към бъдеще с ниски въглеродни емисии и за успеха на собствениците на тези предприятия. Приоритетите ни са да съдействаме на клиентите за повишаване на оперативната ефективност и намаляване на емисиите, да допринесем за благосъстоянието и стопанския напредък на нашите клиенти.

Our people

Нашата компания, колегите и общностите

Ние работим за постигането на най-надеждните бизнес стандарти в една успешна и приобщаваща култура. Приоритетите ни са намаляване на директните емисии, развитие на мащабна стратегия за многообразие и постигане на положително въздействие в нашите общности.

Our Ambitions

Нашата индустрия

Ние следваме веруюто, че трябва да се постигне по-добра свързаност в индустрията, да се разшири достъпът до решения за нисковъглеродна мобилност и да се намалят емисиите във веригата на стойността в търговския автомобилен транспорт.

Our Customers

Нашите клиенти

Решени сме да спомогнем за прехода на нашите клиенти от сектора на малките и средните предприятия към бъдеще с ниски въглеродни емисии и за успеха на собствениците на тези предприятия. Приоритетите ни са да съдействаме на клиентите за повишаване на оперативната ефективност и намаляване на емисиите, да допринесем за благосъстоянието и стопанския напредък на нашите клиенти.

Our people

Нашата компания, колегите и общностите

Ние работим за постигането на най-надеждните бизнес стандарти в една успешна и приобщаваща култура. Приоритетите ни са намаляване на директните емисии, развитие на мащабна стратегия за многообразие и постигане на положително въздействие в нашите общности.

Нашите ангажименти и цели

Нашите ангажименти и цели за устойчивост са фокусирани около три стълба:

Embrace the Chance
Извършване на дейността по отговорен начин
Human Resources
Водеща роля в сектора
Clean and Transparent reporting
Трансформиране на сектора

Нашите ангажименти включват:

Sustainability and Commitments
 • Checked dark
  Намаляване на въглеродните емисии от оперативната ни дейност (област 1 и област 2) с 50% до 2030 г. в сравнение с нивото от 2019 г.
 • Checked dark
  Постигане на 40% представителство на жените на ръководни позиции до 2025 г. в сравнение с нивото от 2021 г. в изпълнение на целта за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.
 • Checked dark
  Място сред 25-те процента европейски технологични компании с най-високо ниво на ангажираност на служителите.
 • Checked dark
  Постоянен ангажимент за отделяне на 1% от консолидираната печалба преди данъци годишно за благотворителни каузи в Европа.
Продължаваме да залагаме на устойчивостта в основната си дейност, разширяваме и доразвиваме решенията, които подпомагат растежа и конкурентоспособността на нашите клиенти, достъпа до по-благоприятни бизнес възможности в рамките на сектора и прехода към бъдеще с ниски въглеродни емисии.
Sustainability and Commitments

Политики, декларации и сертификати:

Етичен кодекс

Нашият Кодекс за поведение определя и кодифицира нашия ангажимент да работим етично, отговорно и в съответствие с нашите ценности, както и да спазваме духа и буквата на закона, В този документ ще намерите насоки по теми, които включват, но не се ограничават до, борба с подкупите и корупцията, борба с изпирането на пари, конфликти на интереси, защита на данните и информационна сигурност, ангажиране на доставчици и управление на взаимоотношенията с тях, борба с дискриминацията и тормоза и сигнализиране за нередности (говорене). Вижте повече информация тук.

Манифест на културата

Нашата култура определя всичко, което правим в Eurowag. Този документ очертава обединяващите принципи, ценности и поведения, които ни свързват и вдъхновяват. Можете да прочетете нашия Манифест тук.

Декларация за съвременното робство

В съответствие със Закона за модерното робство от 2015 г., моля, намерете нашата FY 2021.Декларация тук.

Осигуряване на качеството и сертифициране по ISO

Eurowag се ангажира да работи в съответствие със стандартите за най-високо качество. Компанията е очертала своите цели и намерения чрез своята политика за осигуряване на качеството. Освен това компанията е осигурила ISO 9001 и 14001 за избрани операции. Сертифициране по ISO тук.

Канал за подаване на сигнали за нередности и "Говори открито

Изградихме редица канали, по които служителите и заинтересованите страни могат да повдигат въпроси. Нашият ангажимент е кодифициран и в нашия Кодекс за поведение и съответните процедури, описани в нашата политика за подаване на сигнали за нередности. Ако желаете да изразите загриженост за неетично или незаконно поведение, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на compliance@eurowag.com.

Решения за устойчива мобилност

В съответствие с ангажимента за улесняване и подпомагане на енергийния преход в сектора на търговския автомобилен транспорт ние искаме да използваме платформата си за услуги за мобилност и плащания, за да ускорим преминаването към бъдеще с ниски въглеродни емисии в този сектор. Повече информация за продуктите, технологията и решенията в нашето портфолио можете да намерите на линковете по-долу:

Отчитане във връзка с устойчивостта

От 2021 г. нашето дружество е котирано на Лондонската стокова борса и подава екологична, социална и управленска информация (ЕСУИ) в рамките на годишните си отчети и доклади.  При оформянето на стратегията си за ЕСУИ ние определихме както количествени, така и качествени ключови показатели за изпълнение (КПИ) за измерване на напредъка в постигането на целите, наред с други КПИ, заложени в началния етап от планирането.

По-подробна информация за резултатите по отношение на устойчивостта можете да намерите в годишния доклад за финансовата 2021 година и свързаните документи на нашия уебсайт за връзки с инвеститори – това включва следните документи:

 • Checked dark
  Годишен доклад
 • Checked dark
  Методология за отчитане във връзка с устойчивостта
 • Checked dark
  Измерване на ЕСУИ и КПИ
Научете повече

Прозрения за устойчивостта

В този раздел ще намерите набор от статии, блогове, казуси, изказвания, бели книги и изследвания по теми, свързани с устойчивата мобилност:

Emobility

Безопасност и благополучие

Ефективност на горивото