GTM debug

Clock
Време за четене: 2 мин
Calendar
20.4.2020

Проект за изграждане на станции за зареждане с втечнен природен газ

W.A.G. payment solutions, a.s. стартира проект за изграждане на станции за зареждане с втечнен природен газ, разположени на бензиностанциите й в Розвадов, Хеб и Модлетице, както и на новопостроените бензиностанции в Козомин и Антонинов дол. За финансирането на проекта ще бъде използвано частично финансиране от ЕС.

Проект за изграждане на станции за зареждане с втечнен природен газ

W.A.G. payment solutions, a.s. стартира проект за изграждане на станции за зареждане с втечнен природен газ, разположени на бензиностанциите й в Розвадов, Хеб и Модлетице, както и на новопостроените бензиностанции в Козомин и Антонинов дол. За финансирането на проекта ще бъде използвано частично финансиране от ЕС.

Услугите (планиране и инженеринг), строителните работи, както и доставката на технологията за целите на проекта ще бъдат възложени чрез тръжни процедури. Очаква се търгът за услуги по планиране и инженеринг и търгът за доставка на технология да започнат през април 2020 г. За търга за доставка на технологията ще бъдат проведени пазарни консултации. Ако проявявате интерес, изпратете своето запитване до 13.3. чрез официалните връзки по-долу. Пазарните консултации ще се проведат от 16.3. нататък.

Информацията за търговете ще бъде публикувана във Вестника за обществените поръчки (Věstník veřejných zakázek - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/), Официален вестник на Европейския съюз (https://ted.europa.eu/TED) и в специалния интернет профил на W.A.G. https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=WAG_payment_solutions_as